GDPR

Co je GDPR?

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které k datu nabytí účinnosti nahradilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tuto evropskou právní úpravu pak doplňuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nabyl účinnosti dne 24. dubna 2019.

Nová právní úprava neznamená zásadní předěl v přístupu k ochraně osobních údajů, pouze se nad rámec dosavadní praxe stanoví několikero nových povinností pro správce a zpracovatele a práv subjektů, jejichž osobní údaje se zpracovávají. Základní principy spojené s nakládáním s osobními údaji, kterými se ochrana osobních údajů dosud řídila, se nikterak nemění. Lze tedy shrnout, že pokud byly osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pak nebude nutné příliš do zavedených postupů zasahovat. V této souvislosti je nutné si nicméně uvědomit, že osobním údajem je nejen jméno a příjmení konkrétní osoby, příp. jakýkoliv jiný údaj, který umožní konkrétní osobu ztotožnit (tedy i telefonní číslo, emailová adresa, bydliště atp.), ale i další údaje, které se konkrétní osoby týkají (které by Správce shromažďovala v souvislosti s takto identifikovaným žákem či jinou fyzickou osobou).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Na základě Smlouvy o zřízení Pověřence pro ochranu osobních údajů je touto činností pověřena společnost:

EVERY REGARD s.r.o.

IČO: 05460034

Sídlo: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Osobou vykonávající činnosti Pověřence podle této smlouvy je pan:

Miroslav Kalinský, bytem Na Výspě 12, Ostrava-Jih, 700 30, číslo OP: 205903819

jednající za společnost EVERY REGARD s.r.o. na základě plné moci.

Kontakty: telefon +420 607 888 494, email: kalinsky@everyregard.one

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní zásady pro ochranu osobních údajů
GDPR
Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele
Informační memorandum
Privacy Policy