Všeobecné podmínky užití aplikace

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Marplive Ltd. o.z.,

IČO: 096 15 601,

se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14 110 00

www.marplive.com

(dále jen „Provozovatel“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky Provozovatele (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti fyzických či právnických osob plynoucí z užívání internetové aplikace s názvem MarpLive, dostupné z internetové adresy www.marplive.com (dále jen „Aplikace“), na základě smlouvy uzavřené mezi fyzickou či právnickou osobu (dále jen „Uživatel“) a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k užívání Aplikace (dále jen „Licence“) Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP (dále jen „Smlouvy“). Uživatel a Provozovatel, kteří uzavírají či již uzavřeli Smlouvu, jsou společně označováni také jako „Strany“.

2. Je-li jakoukoli formou odkázáno při uzavírání Smlouvy na obchodní podmínky, jsou tím myšleny tyto VOP, případně jejich pozdější verze. VOP se vztahují také na veškeré obchodní vztahy mezi Provozovatelem a třetí osobou, plyne-li to přímo či nepřímo z povahy práva anebo závazku ze Smlouvy či z právního předpisu.

3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě, VOP jsou však vždy její součástí. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Provozovatel je oprávněn vyhotovit ceník svých služeb, který se stává součástí VOP dnem jeho zveřejnění na webových stránkách uvedených v záhlaví VOP.

4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Smlouva a VOP jsou zpravidla vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy, i kdyby byly smluvní dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, budou řešeny před soudy ČR podle právního řádu ČR.

5. Znění VOP může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat nehledě na povahu měněného ustanovení. Strany se domluvily, že Uživatel bude o změně VOP informován pomocí internetových stránek Provozovatele a žádné jednotlivé upozornění mu nebude zasíláno. Uživatel má právo v souladu s § 1752 odst. 2 OZ změny VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět do 1 měsíce od jejich změny a ve výpovědní době stanovené pro specifické případy těmito VOP, jinak ve výpovědní době 2 měsíců. Výpověď a skončení Smlouvy nezasahuje do již vzniklého práva Provozovatele na úhradu ceny ze Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškeré nově vznikající práva a povinnosti z již existujících Smluv se řídí těmito VOP.

6. Strany vyloučily jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na Smlouvu. Příslušná část § 545 a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.

 

II.

Uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána prostřednictvím Aplikace. Zobrazení tlačítka s názvem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „Zaregistrovat se nebo Použít k registraci Facebook“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu odst. 2 tohoto článku VOP Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

 

III.

Užívání Aplikace

1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu uživatelského účtu („uživatelský účet běžného uživatele“, „uživatelský účet firemního uživatele“), a v těchto VOP.

2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.

3. V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, Provozovatel má právo od Smlouvy odstoupit.

4. Provozovatel je poté, co uplyne doba, na kterou byla Uživateli poskytnuta Licence, oprávněn plně nebo částečně znepřístupnit Uživateli jeho uživatelský účet.

5. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

6. Veškerá finanční plnění realizovaná Uživatelem vůči Provozovateli prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

7. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy a těchto VOP v aktuální verzi dostupných z internetové adresy uvedené v článku I. odst. 1 VOP.

8. Reklamní sdělení smí vkládat pouze Firemní uživatel.

 

IV.

Uživatelský účet

1. Na základě registrace v Aplikaci může Uživatel využívat neveřejnou část uživatelského prostředí Aplikace (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatel se registruje buď jako FIRMA (dále jako „Firemní uživatel“), nebo se neregistruje jako FIRMA (dále jako „Běžný uživatel“).

2. Při registraci Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvést správné a pravdivé údaje a v případě změny je aktualizovat.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen kombinací uživatelského jména a hesla, které Uživatel zadá do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu, nebo je kombinace automaticky vygenerovaná Aplikací (dále jen „Přihlašovací údaje“). Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost a nikomu Přihlašovací údaje neposkytovat. V případě, že dojde ke zneužití Přihlašovacích údajů nikoli z důvodů na straně Provozovatele, nenese za to Provozovatel žádnou odpovědnost.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy či právních předpisů.

5. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

V.

Firemní uživatel

1. Firemnímu uživateli se při tvorbě Uživatelského účtu zřizuje virtuální účet, sloužící pro vyplácení provizních plateb Běžným uživatelům za prezentace a reklamu dle článku VI. odst. 7 VOP (dále jen „Firemní účet“).

2. Platby z Firemního účtu jsou prováděny připsáním částky na virtuální Provizní účet Běžného uživatele se současným odepsáním z Firemního účtu daného Firemního uživatele.

3. Finanční prostředky sloužící k vyplácení provizních plateb Běžným uživatelům jsou na Firemní účet Firemním uživatelem vkládány bezhotovostně prostřednictvím platební brány propojené s Aplikací. Platba je provedena na základě výzvy Firemního uživatele k úhradě generované v Aplikaci po jeho žádosti o vklad na Firemní účet.

4. Pro platby na účet Provozovatele vystavuje Provozovatel ke každé takové platbě daňovou fakturu, kterou Firemní uživatel obdrží elektronicky nejpozději do 48 hodin po připsání částky na účet Provozovatele.

5. Zůstatek na Firemním účtu nelze převést Firemnímu uživateli jinak než v rámci zrušení Uživatelského účtu v Aplikaci.

6. Ceník Aplikace MarpLive

6.1. Cena textové prezentace a způsob jejího stanovení

6.1.1. Textová nabídka a zobrazování textové nabídky na hlavní stránce je zcela zdarma.

6.1.2. Pouze v případě, kdy jeden z Běžných uživatelů otevře textovou nabídku a ohodnotí tuto nabídku, bude stržena částka z Firemního účtu Firemního uživatele (cena za jednotku), dle nastavení Firemního uživatele při vytváření nabídky.

6.1.3. Nabídku může hodnotit Běžný uživatel pouze na hlavní stránce. Za každou ohodnocenou nabídku zaplatí Firemní uživatel cenu (cena za jednotku) dané nabídky. U textové nabídky bude vždy stržen celý budget za textovou nabídku, kterou si Firemní uživatel nastaví. V případě nastavení časového období nabídky, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude Firemnímu uživateli zaslán na Firemní účet zbytek ceny z nabídky, které Firemní uživatel nastavil a počet ohodnocení nebyl

dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze skutečně zaplacené částky za ohodnocené reklamy, každý den postupně.

6.1.4. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.2. Cena bannerové prezentace a způsob jejího stanovení

6.2.1. Bannerová nabídka a zobrazování bannerové nabídky na hlavní stránce je zcela zdarma.

6.2.2. Pouze v případě, kdy jeden z Běžných uživatelů otevře bannerovou nabídku a ohodnotí tuto nabídku, bude stržena částka z Firemního účtu (cena za jednotku), dle nastavení Firemního uživatele při vytváření nabídky.

6.2.3. Nabídku může hodnotit Běžný uživatel pouze na hlavní stránce. Za každou ohodnocenou nabídku zaplatí Firemní uživatel cenu (cena za jednotku) dané nabídky. U bannerové nabídky bude vždy stržen celý budget za bannerovou nabídku, kterou si Firemní uživatel nastaví. V případě nastavení časového období nabídky, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude Firemnímu uživateli zaslán na Firemní účet zbytek ceny z nabídky, které Firemní uživatel nastavil a počet ohodnocení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze skutečně zaplacené částky za ohodnocené reklamy, každý den postupně.

6.2.4. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.3. Cena video prezentace a způsob jejího stanovení

6.3.1. Video prezentace a zobrazování Video prezentace na hlavní stránce je zcela zdarma.

6.3.2. Pouze v případě, kdy jeden z Běžných uživatelů otevře video prezentaci a ohodnotí tuto prezentaci, bude stržena částka z Firemního účtu Firemního uživatele (cena za jednotku), dle nastavení Firemního uživatele při vytváření video prezentace.

6.3.3. Video prezentaci může hodnotit Běžný uživatel pouze na hlavní stránce. Za každou ohodnocenou prezentaci zaplatí Firemní uživatel cenu, (cena za jednotku) dané nabídky. U video prezentace bude vždy stržen celý budget za video prezentaci, kterou Firemní uživatel nastaví. V případě nastavení časového období nabídky, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude Firemnímu uživateli zaslán na Firemní účet zbytek ceny z video prezentace, které Firemní uživatel nastavil a počet ohodnocení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze skutečně zaplacené částky za ohodnocené reklamy, každý den postupně.

6.3.4. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.4. Cena dotazníků a způsob jejího stanovení

6.4.1. Dotazníky a zobrazování dotazníku na hlavní stránce je zcela zdarma.

6.4.2. Pouze v případě, kdy jeden z Běžných uživatelů otevře dotazník, vyplní a ohodnotí dotazník, bude stržena částka z Firemního účtu Firemního uživatele (cena za jednotku), dle nastavení Firemního uživatele při vytváření dotazníku.

6.4.3. Dotazník může hodnotit Běžný uživatel pouze na hlavní stránce. Za každý dotazník zaplatí Firemní uživatel cenu (cena za jednotku) daného dotazníku. U dotazníku bude

vždy stržen celý budget za dotazník, který Firemní uživatel nastaví. V případě nastavení časového období dotazníku, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude Firemnímu uživateli zaslán na Firemní účet zbytek ceny z dotazníku, které Firemní uživatel nastavil a počet ohodnocení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze skutečně zaplacené částky za ohodnocené dotazníky, každý den postupně.

6.4.4. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.5. Cena VIP prezentace a způsob jejího stanovení

6.5.1. V případě, kdy jeden z Běžných uživatelů otevře novou stránku, kde bude zobrazována VIP reklama, částka bude stržena z Firemního účtu Firemního uživatele (cena za jednotku), dle nastavení Firemního uživatele při vytváření VIP prezentace.

6.5.2. VIP prezentace může zobrazit Běžný uživatel na všech stránkách. Za každou VIP prezentaci zaplatí Firemní uživatel cenu (cena za jednotku) daného VIP prezentace. U VIP prezentace bude vždy stržen celý budget za VIP prezentace, který Firemní uživatel nastaví. V případě nastavení časového období dotazníku, kdy nebude celkový počet zobrazení vybrán, bude Firemnímu uživateli zaslán na Firemní účet zbytek ceny z VIP prezentace, které Firemní uživatel nastavil a počet zobrazení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze skutečně zaplacené částky za zobrazenou VIP prezentace, každý den postupně. Při navýšení ceny za zobrazení bude VIP reklama zobrazována častěji.

6.5.3. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.6. Cena My Play prezentace a způsob jejího stanovení

6.6.1. My Play příspěvky a zobrazování příspěvků na stránce My Play a My Story je zcela zdarma.

6.6.2. Pouze v případě, kdy jeden z Běžných uživatelů ohodnotí tlačítkem se mi líbí, bude stržena částka z Firemního účtu Firemního uživatele (cena za jednotku), dle nastavení Firemního uživatele při vytváření My Play příspěvky.

6.6.3. My Play příspěvky může hodnotit Běžný uživatel, a to vždy pouze jednou na stránce My Play, My Story a My Play v profilu Uživatele. Za každý My Play příspěvek zaplatí Firemní uživatel cenu (cena za jednotku) daného My Play příspěvku. Bude vždy stržen celý budget za My Play příspěvky, který Firemní uživatel nastaví. V případě nastavení časového období, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude Firemnímu uživateli zaslán na Firemní účet zbytek ceny z My Play příspěvků, které Firemní uživatel nastavil a počet ohodnocení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze skutečně zaplacené částky za ohodnocené My Play příspěvky, každý den postupně.

6.6.4. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.7. Cena zobrazení detailu firmy a způsob jejího stanovení

6.7.1. Zobrazení karty služeb-uživatel může vyhledávat službu, nebo firmu například na stránce Easy. Při zobrazení Karty služeb (Vaše prezentace firmy) z jakékoliv stránky

bude z Firemního účtu Firemního uživatele stržena minimální částka. Částka bude stržena pouze jednou denně u každého Firemního uživatele.

6.7.2. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.8. Cena převedení uživatele na www stránky, a způsob jejího stanovení

6.8.1. Převedení Běžného uživatele na www stránky – Běžný uživatel může být převeden na www stránky Firemního uživatele, například z prezentací, dotazníku, VIP reklamy, karty služeb, My play příspěvků. Při převedení na www stránky Firemního uživatele (doména Firemního uživatele) z jakékoli stránky bude z Firemního účtu Firemního uživatele stržena minimální částka. Částka bude stržena pouze jednou denně u každého Uživatele.

6.8.2. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.9. Cena za kontakt firmy a způsob jejího stanovení

6.9.1. Uživatelé mohou kontaktovat firmu Firemního uživatele z Aplikace MarpLive, a to přes telefon, e-mail, navigaci. Za kontaktování bude stržena částka z Firemního účtu v Aplikaci Marplive. Částka bude stržena z Firemního účtu pouze jednou denně, u každého Uživatele.

6.9.2. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.10. Cena Easy profi prezentace a způsob jejího stanovení

6.10.1. Pomocí Easy profi může Firemní uživatel zvýraznit svoji firmu na stránce Easy. V případě navýšení částky bude firma Firemního uživatele zobrazována mezi prvními, jestliže Běžný uživatel vyhledává určitou službu nebo produkt.

6.10.2. Firmy zobrazujeme dle vzdálenosti od Běžného uživatele, při navýšení ceny za zobrazení bude firma Firemního uživatele zobrazována mezi prvními, dle částky, kterou Firemní uživatel zvolí v nastavení. Částka za jednotku je stržena z Firemního účtu Firemního uživatele, pouze když některý z Běžných uživatelů navštíví kartu služeb Firemního uživatele, pouze jednou denně, pro jednoho Uživatele, a to pouze ze stránky Easy. Při přechodu na kartu služeb z ostatních stránek nebude navýšená cena, kterou Firemní uživatel nastaví v Easy profi, počítaná.

6.10.3. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.11. Cena My Story propagace a způsob jeho nastavení

6.11.1. My Story propagace a zobrazování firemního banneru v příspěvku Uživatele na stránce MyStory je zpoplatněn jednorázovou platbou, a to při vytvoření příspěvku.

6.11.2. Pouze v případě, kdy jeden z Běžných uživatelů vytvoří příspěvek a vloží do něj firemní banner Firemního uživatele, bude stržena částka z Firemního účtu Firemního uživatele (cena za jednotku). V případě, že nebude firma Firemního uživatele mít dostatečné finanční prostředky na účtu, nezobrazí se firemní banner Firemního uživatele, který Firemní uživatel zvolil v nastavení. Platba se hradí pouze jednou, při vytvoření příspěvků, zobrazování je již zcela zdarma. V historii plateb se vždy zobrazí zaplacené částky za vytvoření prezentace v příspěvku.

6.11.3. Aktuální ceník je k nalezení vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

6.12. Uvedené cenové relace platí od 1.1.2021. 6.13. Provozovatel Aplikace Marplive si vyhrazuje právo tyto cenové relace změnit, zavazuje se však oznámit každou změnu všem Uživatelům aplikace Marplive nejpozději 3 měsíce před provedením změn.

 

VI.

Běžný uživatel

1. Běžnému uživateli se při tvorbě Uživatelského účtu zřizuje virtuální účet, sloužící pro akumulaci provizních plateb od Firemních uživatelů za provádění činností dle odst. 7 tohoto článku VOP (dále jen „Provizní účet“ a „Provize“).

2. Platby jsou prováděny připsáním na Provizní účet Běžného uživatele se současným odepsáním z Firemního účtu Firemního uživatele, k němuž se platba vztahuje.

3. O vyplacení Provizí ze svého Provizního účtu může Běžný uživatel zažádat kdykoli a Provize mu budou vyplaceny na jeho bankovní účet do 48 hodin po přijetí žádosti o jejich vyplacení. Běžný uživatel může zažádat o vyplacení Provizí ze svého Provizního účtu v minimální výši 250 Kč.

4. V případě porušení podmínek Smlouvy může Provozovatel zamítnout žádost o vyplacení Provize a zrušit Uživatelský účet.

5. Provozovatel má právo změnit způsob vyplácení Provize.

6. Zdanění vyplacených Provizí je prováděno Uživatelem v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. - zákon České národní rady o daních z příjmů.

7. Provize pro Běžného uživatele

7.1. Za účelem naplnění tohoto článku VOP uzavírá Poskytovatel s Běžným uživatelem provizní smlouvu, která tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP a je jejich nedílnou součástí.

7.2. Výši Provize a/nebo způsob jejího výpočtu nalezne Běžný uživatel na informačních webových stránkách Provozovatele ZDE

7.3. Ohodnocení prezentace firmy

Běžnému uživateli bude připsána Provize za ohodnocení prezentací Firemního uživatele prostřednictvím Aplikace, zejména reklam na hlavní stránce.

7.4. Vložení příspěvku na My Story

Běžnému uživateli bude připsána Provize, pokud vloží příspěvek na stránku My Story, v rámci, kterého uvede svoji aktuální polohu, kdy tato poloha bude shodná s adresou Firemního uživatele, který bude v příspěvku označen.

7.5. Návštěva webových stránek obchodníka

Běžnému uživateli bude připsána Provize, pokud navštíví webové stránky Firemního uživatele prostřednictvím Aplikace, a to zejména z:

a) prezentace firmy na hlavní stránce

b) karty služeb

c) galerie

d) My Play příspěvku v profilu

e) stránky My Play.

7.6. Schválený příspěvek na My Play

7.6.1. Firemní uživatelé mohou prostřednictvím Aplikace od Běžných uživatelů poptávat tvorbu prezentací svých produktů.

7.6.2. Běžnému uživateli, který vytvoří prezentaci a tato prezentace bude Firemním uživatelem schválena, bude připsána Provize za každý „like“, který tato prezentace získá od ostatních Uživatelů.

7.7. Kampaň

7.7.1. Běžný uživatel může prostřednictvím Aplikace vytvořit odkaz, prostřednictvím kterého se mohou registrovat doposud neregistrovaní uživatelé. Běžný uživatel se tak stává Sponzorem (dále jen „Sponzor“) nově registrovaných uživatelů prostřednictvím vygenerovaného odkazu.

7.7.2. Okamžikem registrace prostřednictvím tohoto vygenerovaného odkazu je mezi Sponzorem a jím přivedeným nově registrovaným Běžným uživatelem uzavřena sponzorská smlouva podle ust. § 1746 a § 2483 a násl. OZ, kterou se Sponzor zavazuje svojí činností vyvolat nově registrovanému Běžnému uživateli možnost získávat Provize činností v Aplikaci v souladu s tímto článkem VOP, a nově registrovaný Běžný uživatel se zavazuje uhradit Sponzorovi odměnu v podobě částí Provizí získaných ze svojí činnosti v Aplikaci.

7.7.3. Nárok Sponzora na odměnu vzniká v okamžiku připsání příslušné Provize na Běžný účet jím přivedeného Běžného uživatele.

7.7.4. Odměna Sponzora činí 23,33 % z každé Provize získané jím přivedeným Běžným uživatelem. Výše odměny Sponzora od jím přivedených Běžných uživatelů může být denně maximálně ve výši dvojnásobku Provizí generovaných jeho vlastní denní aktivitou v Aplikaci.

7.7.5. Úhrada odměny Sponzora je provedena připsáním příslušné částky na Provizní účet Sponzora se současným odepsáním z Běžného účtu jím přivedeného Běžného uživatele, k němuž se úhrada odměny vztahuje.

7.7.6. Sponzorská smlouva zaniká:

a) skončením platnosti Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Sponzorem;

b) skončením platnosti Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Sponzorem přivedeným Běžným uživatelem;

c) zrušením Uživatelského účtu Sponzora či jím přivedeného Běžného uživatele Provozovatelem v souladu s článkem IV. odst. 4 VOP.

7.8. Vytváření skupin

7.8.1. Běžný uživatel může vytvořit skupinu, ve které mohou Firemní uživatelé prezentovat svoji nabídku.

7.8.2. Běžný uživatel se po založení skupiny stává jejím správcem.

7.8.3. Správci skupiny bude připsána Provize v následujících případech v následující výši:

a) v případě, že Firemní uživatel vloží do skupiny příspěvek s bannerovou reklamou, bude správci připsána Provize ve výši 5 % z ceny příspěvku;

b) v případě, že Běžný uživatel přejde na nabídku Firemního uživatele;

c) v případě, že Běžný uživatel přejde na webové stránky Firemního uživatele prostřednictvím skupiny, bude správci skupiny připsána Provize ve výši 5 % z Provize Běžného uživatele za navštívení webové stránky.

7.9. Pozvání společnosti

7.9.1. Běžný uživatel může zaslat prostřednictvím e-mailu pozvánku společnosti, která doposud není Uživatelem.

7.9.2. V případě, že se společnost registruje přes e-mail, který byl zaslán Běžným uživatelem, a vloží první vklad na svůj Firemní účet, bude Běžnému uživateli připsána provize ve výši 10 % daného vkladu, maximálně však v částce 300 Kč.

 

VII.

Databáze

1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

2. Jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace či její části.

3. Strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 OZ, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody způsobené neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo těchto VOP.

 

IX.

Povinné informace pro spotřebitele

1. Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s adresou sídla Provozovatele uvedenou výše v záhlaví VOP. 2. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@marplive.com.

3. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci.

4. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace.

5. Uživateli nevznikají náklady na dodání.

6. K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč.

7. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

8. Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto VOP jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

9. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu.

10. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci.

11. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné.

12. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů.

13. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP.

14. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky.

15. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v „Zásadách ochrany osobních údajů“.

2. Práva a povinnosti neupravené Smlouvou a VOP se řídí OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

3. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že se Smlouva a tyto VOP řídí českým právním řádem. Spory ze Smlouvy budou řešeny výhradně před soudy České republiky. Pokud je pořízen překlad Smlouvy či těchto VOP do cizího jazyka, výklad české verze Smlouvy a těchto VOP má vždy přednost.

4. Je-li některé ustanovení VOP nebo Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy či těchto VOP.

5. Aktuální verze VOP je vždy dostupná na internetových stránkách Provozovatele. Kontaktní údaje Provozovatele jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele a v záhlaví VOP.

6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 08.11.2023

 

 

 

 

 

 

Provizní smlouva

Společnost

MarpLive Ltd. o.z., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09615601, zastoupená: Roman Adel Pučalík, JEDNATEL

(dále jako „Provozovatel”)

a

uživatel internetové Aplikace Marplive, který si v Aplikaci vytvořil účet, jehož součástí je souhlas s touto provizní smlouvou, a dále vyjádřil svůj souhlas s VOP Aplikace Marplive, jejichž nedílnou součástí je článek „Provize pro Uživatele“

(dále jako „Běžný uživatel”)

uzavírají tuto provizní smlouvu za podmínek v ní uvedených:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Veškeré pojmy zde uvedené, pokud nejsou definovány, mají význam uvedený ve VOP, jejichž je tato provizní smlouva nedílnou součástí.

2. Předmětem této provizní smlouvy je závazek Provozovatele vyplatit Běžnému uživateli za definované činnosti v prostředí Aplikace Marplive provize definované touto provizní smlouvou a článkem VI. odst. 7 „Provize pro Běžného uživatele“, který je součástí VOP Aplikace Marplive, jež jsou zveřejněny na webových stránkách Aplikace Marplive uvedených v záhlaví VOP.

3. Provize jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, a zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony – Sbírka zákonů ročník 2015, částka 92, ze dne 10. 9. 2013.

 

Článek II.

Definice provizí

1. Ohodnocená prezentace firmy:

Jedná se o provizi z veškerých reklam na hlavní stránce. Běžný uživatel, který ohodnotí reklamu, dostává provizi. V případě, že Běžný uživatel byl do Aplikace převeden přes Kampaň, provize se dělí i pro jeho tzv. Sponzora.

2. Navštívené www stránky:

Jedná se o provizi odvíjející se od cesty, kterou se Běžný uživatel Aplikace Marplive může dostat na www stránky různých firem. Ať už se jedná o tyto:

2.1. Prezentace firmy na hlavní stránce

V každé reklamě je možnost přechodu na www stránky vkladatele prezentace firmy. V případě přejití na www stránky inzerenta, bude vyplacena provize. V případě, že Běžný uživatel byl do Aplikace převeden přes Kampaň, provize se dělí i pro jeho tzv. Sponzora.

2.2. Karta služeb

Na každé kartě služeb bude možnost přechodu na www stránky firem, za přechod na www stránky bude vyplacena provize. V případě, že Běžný uživatel byl do Aplikace převeden přes Kampaň, provize se dělí i pro jeho tzv. Sponzora.

2.3. Galerie

Při otevření odkazu u každé fotografie je Běžnému uživateli připsána provize za navštívení karty služeb firmy, a poté přechodem na www stránky. V případě, že Běžný uživatel byl do Aplikace převeden přes Kampaň, provize se dělí i pro jeho tzv. Sponzora.

2.4. My Play příspěvky v profilu + stránky My Play a My Story

U každého příspěvku je možnost zobrazit web, při přechodu na www stránky bude vyplacena provize. V případě, že Běžný uživatel byl do Aplikace převeden přes Kampaň, provize se dělí i pro jeho tzv. Sponzora.

3. My Story. Příspěvky

Za každý vložený příspěvek na My Story nebo ve skupině bude Běžnému uživateli vyplacena provize v případě, kdy označí firmu, která je registrovaná v Aplikaci Marplive a má dostatečný kredit. To jest pokud se zobrazí reklamní banner u příspěvku. V případě, že Běžný uživatel byl do Aplikace převeden přes Kampaň, provize se dělí i pro jeho tzv. Sponzora. V případě vložení do skupiny se provize dělí i se správcem skupiny.

4. Kampaň

Provize z Kampaně bude vždy maximálně dvojnásobek vlastní aktivity Běžného uživatele (Sponzora) v Aplikaci Marplive. Běžný uživatel (Sponzor) musí mít pod sebou registrované jím přivedené Běžné uživatele a tito jím přivedení Běžní uživatelé musí vytvářet aktivitu v Aplikaci Marplive. Pokud Běžný uživatel (Sponzor) má málo registrovaných nebo málo aktivních jím přivedených Běžných uživatelů v Aplikace Marplive, bude mu vyplacena pouze maximální část finančních prostředků, které mu jeho registrovaní jím přivedení Běžní uživatelé v Kampani vytvořili. Kampaň a vlastní aktivita se bude vždy nulovat k novému dni, to jest večer 00:01.

5. My Play

Každý Běžný uživatel bude mít možnost stát se influencerem, na stránce My Play může vybírat z nabídek služeb k propagaci. Jakmile vytvoří příspěvek, který mu bude schválen obchodníkem, bude příspěvek vložen na stránku My Play, profil My Play a na stránku My Story pro přátele a sledované. Za každý získaný „to se mi líbí“ na všech stránkách získává Běžný uživatel provizi. V případě, že Běžný uživatel byl do Aplikace převeden přes Kampaň, provize se dělí i pro jeho tzv. Sponzora.

6. Pozvánka

Každý Běžný uživatel bude mít možnost zaslat pozvánku firmě nebo společnosti, která ještě není registrovaná v Aplikaci Marplive. V případě, že se firma registruje přes e-mail, který byl zaslán Běžným uživatelem Aplikace Marplive, a vloží první vklad, bude z něj Běžnému uživateli, který pozvánku zaslal, vyplacena provize 10 % v maximální částce 300 Kč.

7. Správa skupiny

Každý Běžný uživatel bude moci vytvořit jakoukoliv skupinu nebo skupiny v Aplikaci Marplive. Jako správce skupiny mu bude vyplacena provize: když Běžný uživatel skupiny vloží příspěvek s bannerovou reklamou v jeho skupině, a to ve výši 5 % z ceny za příspěvek. Další provizi Běžný uživatel získá, přejde-li ve skupině na www stránky z Firmy v zájmu skupiny, a to též ve výši 5 % z částky navštívené www. (Pozor: Běžný uživatel bude nejdříve převeden na kartu služeb, z této akce se vyplácí také provize.)

 

Článek III.

Rozhodné právo a řešení sporů

1. Tato provizní smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku, a budou vykládány v souladu s nimi.

2. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou z této provizní smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.

3. Všechny spory vznikající z této provizní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány výhradně před soudy České republiky.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato provizní smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zaškrtnutí pole „Souhlas s provizní smlouvou“, které je součástí registrace Běžného uživatele. Tato provizní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2. Tato provizní smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů:

2.1. zrušením Uživatelského účtu ze strany Běžného uživatele;

2.2. zrušením Uživatelského účtu ze strany Provozovatele pro hrubé porušení Obchodních podmínek Aplikace Marplive, Autorského zákona, či obecných etických norem spojených s užíváním Aplikace Marplive.