Všeobecné podmínky užití aplikace

Obchodní podmínky internetové aplikace Marplive.

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 

 1. Definice

V těchto obchodních podmínkách:

 1. Provozovatel“ je společnost Marplive Ltd. o.z., IČO: 09615601, se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14 PSČ 110 00.

 2. Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem MarpLive, mezi jejíž hlavní funkcionality patří sociální síť a která je dostupná z internetové adresy www.Marplive.com.

 3. VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 4. Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

 5. Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

 6. Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

 7. Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

 8. Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

 

 1. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

 1. Zobrazení tlačítka s názvem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

 2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „Zaregistrovat se nebo Použít k registraci Facebook“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

 3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

 4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

 5. Přijetím podmínek VOP zároveň Uživatel uzavírá se společností MarpLive Ltd. o.z., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09615601, zastoupená: Roman Adel Pučalík-jednatel Provizní smlouvu, jež je přílohou číslo 1 těchto VOP.

 

 1. Užívání Aplikace

 1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

 2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.

 3. V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

 4. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

 5. Uživatel si může zřídit více než jeden Uživatelský účet, když za uživatelský účet je považován účet fyzické osoby nebo účet firemní.

 6. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

 7. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

 8. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

 9. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

 10. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

 11. Uživateli registrovanému jako FIRMA se ihned po registraci zřizuje virtuální „Firemní účet“.

 12. Uživateli bez firemní registrace se ihned po registraci zřizuje virtuální „Provizní účet“.

 13. Uživatel má právo na vyplacení provizí ze svého Provizního účtu, od částky 250 Kč.

 14. Uživatel získává z různých aktivit provize. V případě porušení pravidel VOP, může Provozovatel provize zablokovat, nebo dokonce zrušit uživateli účet v aplikaci.

 15. Provozovatel má právo změnit formu vyplacení provizí. Např. bankovní účet, nebo jiná platební brána.

 16. Poplatky - Výplata provizí není zpoplatněna. Platí do 31.12.2021

 17. Žadatel výslovně prohlašuje, že jím uvedené osobní údaje v žádosti jsou pravdivé.

 18. Uživatel může vkládat reklamní sdělení, pouze přes firemní účet. Veškeré reklamní sdělení vytváří přes vložit reklamu, nebo My Play Nová propagace. Vždy potvrzuje závaznou objednávku tlačítkem Nastavit reklamu, nebo Propagovat. Považuje se platnou, v případě, kdy uživatel má dostatečné finanční prostředky, na vlastním účtu v aplikaci Marplive.

 19. Uživatel sestaví a nastaví obchodní sdělení sám. Veškeré finanční prostředky za ohodnocení reklamního sdělení, strháváme postupně z účtu uživatele v aplikaci Marplive. Uživatel má možnost kdykoliv ukončit reklamní sdělení, tudíž na pozdější reklamaci není brán zřetel a reklamace je neplatná.

 20. Registrovaný uživatel nikdy neplatí žádné paušální poplatky za vytvoření uživatelského účtu, firemního účtu, reklamy, a jiné. Poplatky jsou strhávány pouze, a to vždy za aktivitu jako je ohodnocení reklamy, převedení uživatele na www stránky, kontaktovaní, zobrazování firmy v příspěvcích, zobrazování karty služeb apod. Veškeré poplatky a ceník naleznete v Rady, tipy, návody a ceník. V případě že uživatel nemá dostatečné finanční prostředky na účtu v aplikaci MarpLive nebude jeho firma správně prezentována v aplikaci.

 

 1. Provize pro uživatele

 1. Za ohodnocení prezentace firmy

  1. Za každou prezentaci, kterou ohodnotíte, vám bude připsána odměna, která se vám zobrazí ihned po ohodnocení prezentace firmy, a poté i na vašem účtu. V případě, že přejdete z prezentace firmy rovnou na obchodníkův web, bude vám také připsána odměna za přechod na www stránky.

  2. Jedná se o provizi z veškerých reklam na Hlavní stránce. Uživatel, který ohodnotí reklamu dostává provizi. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

 2. Za vložení příspěvku na My Story

  1. Pokaždé, když vložíte příspěvek na stránku My Story a udáte polohu, kde se momentálně nacházíte, přičemž tato poloha bude shodná i s adresou firmy, která je registrovaná v aplikaci MarpLive, bude vám připsána finanční odměna od obchodníka. Firmu vždy musíte při vkládání příspěvku označit.

 3. Za návštěvu www stránek obchodníka ze stránky Easy

  1. Nejen ze stránky Easy – pokud odkudkoliv navštívíte www stránky jakéhokoliv obchodníka, který je registrován v aplikaci MarpLive, bude vám vždy připsána finanční odměna.

  2. Jedná se o provizi z veškerých dostupných míst, kde se uživatel Marplive může dostat na www stránky různých firem. Ať už se jedná z:

   1. Prezentace firmy na hlavní stránce:

V každé reklamě je možnost přechod na www stránky vkladatele prezentace firmy. V případě přejití na www stránky inzerenta, bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

   1. Karta služeb

Na každé kartě služeb bude možnost přechod na www stránky, za přechod na www stránky, bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

   1. Galerie

Při otevření každé fotografie je možnost zobrazit web také uživateli bude připsána provize za navštívení z webu. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

   1. My Play příspěvky v profilu + stránka My Play

U každého příspěvku je možnost zobrazit web při přechodu na www stránky bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

 1. Za schválený příspěvek na My Play

  1. Firmy a obchodníci mohou vkládat poptávku na originální prezentaci, kterou vytváří sami uživatelé aplikace MarpLive. Pokud zašlete svou originální prezentaci ke schválení firmě na listu My Play a vaše prezentace bude schválena, získáváte tímto okamžikem finanční odměnu za každý „like“, který vaše prezentace získá.

  2. Za každý vložený příspěvek na my Story, nebo ve skupině bude uživateli vyplacena provize v případě kdy označí firmu která je registrovaná v aplikaci Marplive a má dostatečný kredit. To jest pokud se zobrazí reklamní banner u příspěvku. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

  3. Každý uživatel bude mít možnost stát se influencerem, na stránce My Play může vybírat z nabídek služeb k propagaci. Jakmile vytvoří příspěvek, který mu bude schválen obchodníkem, bude příspěvek vložen na stránku My Play, profil My Play a na stránku My Story pro přátele a sledované. Za každý získaný, „To se mi líbí“ na všech stránkách, získává uživatel provizi. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

 

 1. Za kampaň

  1. Kampaň je jedním z prostředků, kterým můžete váš denní finanční příjem až ztrojnásobit. Může to znamenat, že pokud si vytvoříte kampaň a váš denní příjem bude například 80 Kč, za vaše příspěvky, vyplnění dotazníku, ohodnocení prezentace firmy atd. vám může být vyplaceno dalších 160 Kč navíc, dohromady vám tedy bude vyplaceno 240 Kč.

  2. Provize z kampaně bude vždy maximálně dvojnásobek vlastní aktivity uživatele v aplikaci Marplive. Uživatel musí mít pod sebou registrované uživatele a tito uživatelé musí vytvářet aktivitu v aplikaci Marplive. Pokud uživatel má málo registrovaných nebo málo aktivních uživatelů aplikace Marplive, bude mu vyplacena pouze maximální část finančních prostředků, které mu jeho registrovaní uživatelé v kampani vytvořili.

  3. Kampaň a vlastní aktivita se bude vždy nulovat k novému dni to je v noci v 00:01

 2. Za Skupiny

  1. Každá skupina má firmy v zájmu Skupiny; tyto firmy zobrazují svoji nabídku, která je totožná s obsahem dané skupiny. Pokaždé, když některý z uživatelů přejde na tuto nabídku firmy, bude vyplacena provize jak pro uživatele, tak i pro správce skupiny.

  2. Každý uživatel bude moci vytvořit jakoukoliv skupinu, nebo skupiny v aplikaci Marplive. Jako správce skupiny mu bude vyplacena provize vždy: když uživatel skupiny vloží příspěvek s bannerovou reklamou v jeho skupině, bude mu vyplacena provize 5 % z ceny za příspěvek. Další provizí bude, když uživatel ve skupině přejde na www stránky z Firmy v zájmu skupiny, také 5 % z částky navštívené www. (Pozor: uživatel bude nejdříve převeden na kartu služeb, z této akce se vyplácí také provize.

 3. Za pozvání firmy

  1. Za pozvání firmy, která se registruje a začne využívat služeb v aplikaci MarpLive, bude na účet MarpLive zaslána provize za pozvání firmy.

  2. Každý uživatel bude mít možnost zaslat pozvánku firmě nebo společnosti, která ještě není registrovaná v aplikaci Marplive. V případě že se firma registruje přes email, který byl zaslán uživatelem aplikace Marplive, a vloží první vklad, bude z něj uživatel, který pozvánku zaslal vyplacena provize 10 % v maximální částce 300 Kč.

 4. Jaká nejnižší částka mi může být vyplacena na účet

  1. Nejnižší částka vyplácení je 250 Kč.

 5. Jak dlouho trvá vyplácení finančních prostředků na můj účet

  1. Společnost Marplive o.z. má české bankovnictví, částka je zpravidla vyplacena do dvou pracovních dnů od odečtení z účtu aplikace MarpLive.

 6. Jak se dá částka vyplatit na můj osobní účet

  1. Zcela jednoduše, stačí pouze v menu aplikace otevřít peněženku a nechat se vyplatit. Uživatel musí mít vyplněné bankovní spojení v nastavení.

 7. Částka nedorazila na můj účet, co mám dělat

  1. V případě, že nebyla částka připsána na váš účet, a přesto byla stržena z účtu v aplikaci MarpLive, neváhejte kontaktovat naši podporu.

 1. Ceník aplikace Marplive

 1. Cena textové prezentace a způsob jejího stanovení.

Textová nabídka, zobrazování textové nabídky na Hlavní stránce je zcela zdarma.

Pouze v případě, kdy jeden z uživatelů otevře Textovou nabídku a ohodnotí tuto nabídku, bude stržena částka z Vašeho provozního účtu (cena za jednotku), dle Vašeho nastavení při vytváření nabídky.

Nabídku může hodnotit uživatel pouze na Hlavní stránce. Za každou ohodnocenou nabídku zaplatí obchodník cenu (cena za jednotku) dané nabídky. U textové nabídky bude vždy stržen celý budget za Textovou nabídku, kterou si nastavíte. V případě nastavení časového období nabídky, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude vám zaslán na účet MarpLive zbytek ceny z nabídky, které jste nastavil a počet ohodnocení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze faktické zaplacené částky za ohodnocené reklamy, každý den postupně.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

 1. Cena bannerové prezentace a způsob jejího stanovení

Bannerová nabídka, zobrazování Bannerové nabídky na Hlavní stránce je zcela zdarma.

Pouze v případě, kdy jeden z uživatelů otevře Bannerovou nabídku a ohodnotí tuto nabídku, bude stržena částka z Vašeho provozního účtu (cena za jednotku), dle Vašeho nastavení při vytváření nabídky.

Nabídku může hodnotit uživatel pouze na Hlavní stránce. Za každou ohodnocenou nabídku zaplatí obchodník cenu (cena za jednotku) dané nabídky. U Bannerové nabídky bude vždy stržen celý budget za Bannerovou nabídku, kterou si nastavíte. V případě nastavení časového období nabídky, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude vám zaslán na účet MarpLive zbytek ceny z nabídky, které jste nastavil a počet ohodnocení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze faktické zaplacené částky za ohodnocené reklamy, každý den postupně.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

 1. Cena video prezentace a způsob jejího stanovení

Video prezentace, zobrazování Video prezentace na Hlavní stránce je zcela zdarma.

Pouze v případě, kdy jeden z uživatelů otevře Video prezentaci a ohodnotí tuto prezentaci, bude stržena částka z Vašeho provozního účtu (cena za jednotku), dle Vašeho nastavení při vytváření Video prezentace.

Video prezentaci může hodnotit uživatel pouze na Hlavní stránce. Za každou ohodnocenou prezentaci zaplatí obchodník cenu, (cena za jednotku) dané nabídky. U Video prezentace bude vždy stržen celý budget za Video prezentaci, kterou nastavíte. V případě nastavení časového období nabídky, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude vám zaslán na účet MarpLive zbytek ceny z Video prezentace, které jste nastavil a počet ohodnocení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze faktické zaplacené částky za ohodnocené reklamy, každý den postupně.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

 1. Cena dotazníků a způsob jejího stanovení

Dotazníky, zobrazování Dotazníku na Hlavní stránce je zcela zdarma.

Pouze v případě, kdy jeden z uživatelů otevře Dotazník, vyplní a ohodnotí Dotazník, bude stržena částka z Vašeho provozního účtu (cena za jednotku), dle Vašeho nastavení při vytváření Dotazníku. Dotazník může hodnotit uživatel pouze na Hlavní stránce. Za každý Dotazník zaplatí obchodník cenu (cena za jednotku) daného Dotazníku. U Dotazníku bude vždy stržen celý budget za Dotazník, který nastavíte. V případě nastavení časového období dotazníku, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude vám zaslán na účet MarpLive zbytek ceny z Dotazníku, které jste nastavil a počet ohodnocení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze faktické zaplacené částky za ohodnocené Dotazníky, každý den postupně.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

 1. Cena VIP prezentace a způsob jejího stanovení

VIP Prezentace, zobrazování VIP Prezentace na všech stránkách aplikace MarpLive.

V případě, kdy jeden z uživatelů otevře novou stránku, bude zobrazována VIP reklama, částka bude stržena z Vašeho provozního účtu (cena za jednotku), dle Vašeho nastavení při vytváření VIP prezentace. VIP Prezentace může zobrazit uživatel na všech stránkách. Za každou VIP Prezentaci zaplatí obchodník cenu (cena za jednotku) daného VIP Prezentace. U VIP Prezentace bude vždy stržen celý budget za VIP Prezentace, který nastavíte. V případě nastavení časového období dotazníku, kdy nebude celkový počet zobrazení vybrán, bude vám zaslán na účet MarpLive zbytek ceny z VIP Prezentace, které jste nastavil a počet zobrazení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze faktické zaplacené částky za zobrazenou VIP Prezentace, každý den postupně. Navýšení ceny za zobrazení bude Vaše VIP Reklama zobrazována častěji.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

6. Cena My Play prezentace a způsob jejího stanovení

My Play příspěvky, zobrazování příspěvků na stránce My Play a My Story je zcela zdarma.

Pouze v případě, kdy jeden z uživatelů ohodnotí tlačítkem se mi líbí, bude stržena částka z Vašeho provozního účtu (cena za jednotku), dle Vašeho nastavení při vytváření My Play příspěvky.

My Play příspěvky může hodnotit uživatel, a to vždy pouze jednou na Stránce My Play, My Story a My Play v profilu uživatele. Za každý My Play příspěvek zaplatí obchodník cenu (cena za jednotku) daného My Play příspěvku. Bude vždy stržen celý budget za My Play příspěvky, který nastavíte. V případě nastavení časového období, kdy nebude celkový počet ohodnocení vybrán, bude vám zaslán na účet MarpLive zbytek ceny z My Play příspěvků, které jste nastavil a počet ohodnocení nebyl dosažen. V historii plateb se vždy zobrazí pouze faktické zaplacené částky za ohodnocené My Play příspěvky, každý den postupně.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

7. Cena zobrazení detailu firmy a způsob jejího stanovení

Zobrazení karty služeb-uživatel může vyhledávat službu, nebo firmu například na stránce Easy. Při zobrazení Karty služeb (Vaše prezentace firmy) z jakékoliv stránky bude z Vašeho provozního účtu stržena minimální částka. Částka bude stržena pouze jednou denně u každého uživatele.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

8. Cena převedení uživatele na www stránky, a způsob jejího stanovení

Převedení uživatele na www stránky – uživatel může být převeden na Vaše www stránky, například z prezentací, dotazníku, VIP reklama, karta služeb, My play příspěvků. Při převedení na Vaše www stránky (Vaše doména) z jakékoliv stránky bude z Vašeho provozního účtu stržena minimální částka. Částka bude stržena pouze jednou denně u každého uživatele.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

 1. Cena za kontakt firmy a způsob jejího stanovení

Kontaktování Firmy. Uživatelé mohou kontaktovat vaši firmu z aplikace MarpLive, a to přes Telefon, e-mail, navigace. Za kontaktování bude stržena částka z účtu v aplikaci Marplive. Částka bude stržena z Vašeho provozního účtu pouze jednou denně, u každého uživatele.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

 1. Cena Easy profi prezentace a způsob jejího stanovení

Pomocí Easy profi, můžete zvýraznit vaši firmu na stránce Easy. V případě navýšení částky, bude Vaše firma zobrazována mezi prvními, kdy uživatel vyhledává službu nebo produkt.

Firmy zobrazujeme dle vzdálenosti od uživatele, při navýšení ceny za zobrazení bude Vaše firma zobrazována mezi prvními, dle částky, kterou zvolíte v nastavení. Částka za jednotku je stržena z Vašeho provozního účtu pouze když některý z uživatelů navštíví vaši kartu služeb, pouze jednou denně, pro jednoho uživatele, a to pouze ze stránky Easy. Z ostatních stránek přechod na kartu služeb nebude navýšená cena, kterou nastavíte v Easy profi počítaná.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

11. Cena My Story propagace a způsob jeho nastavení

My story propagace, zobrazování firemního banneru v příspěvku uživatele na stránce MyStory, je zpoplatněn jednorázovou platbou, a to při vytvoření příspěvku.

Pouze v případě, kdy jeden z uživatelů vytvoří příspěvek a vloží do něj váš firemní banner, bude stržena částka z Vašeho provozního účtu (cena za jednotku), z účtu Vaší firmy v aplikaci MarpLive. V případě že nebude Vaše firma mít dostatečné finanční prostředky na účtu, nezobrazí se váš firemní banner, který jste zvolili v nastavení. Platba se hradí pouze jednou, při vytvoření příspěvků, zobrazování je již zcela zdarma. V historii plateb se vždy zobrazí zaplacené částky za vytvoření prezentace v příspěvku.

Aktualní ceník naleznete vždy v sekci Rady, tipy, návody a ceník.

 

 • Uvedené cenové relace platí od 1.1.2021.

 • Provozovatel aplikace Marplive si vyhrazuje právo tyto cenové relace změnit, zavazuje se však oznámit každou změnu všem uživatelům aplikace Marplive nejpozději 3 měsíce před provedením změn.

 

 1. Virtuální účty v aplikaci Marplive.

MarpLive Ltd. o.z., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09615601, zastoupená: Roman Adel Pučalík-jednatel, zřizuje pro potřeby funkčnosti aplikace Marplive uživatelům dva druhy virtuálních účtů.

 

Firemní účet.

  1. Uživateli registrovanému jako FIRMA se ihned po registraci zřizuje virtuální „Firemní účet“.

  2. Firemní účet se zřizuje pro vyplácení provizních plateb za prezentace a reklamu Firemního uživatele dle bodu V., těchto Obchodních podmínek (dále jen VOP).

  3. Platby jsou prováděny připsáním částky dle bodu V. těchto VOP na virtuální Provizní účet příslušného uživatele a současným odepsáním z Firemního účtu uživatele.

  4. Dotační platby na Firemní účet uživatele jsou prováděny bezhotovostně prostřednictvím Platební brány, na základě Výzvy k úhradě generované Firemnímu uživateli po jeho žádosti o dotaci Firemního účtu v aplikaci Marplive.

   1. Ke každé platbě vystavuje společnost Marplive daňovou fakturu v souladu s těmito zákony:

   2. Zákon č.563/1991 Sb. - Zákon o účetnictví

   3. Zákon č.221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – Sbírka zákonů ročník 2015, částka 92, ze dne 10. 9. 2015.

   4. Zákon č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník

  5. Fakturu obdrží Firemní uživatel elektronickou cestou nejpozději do 48 hodin po připsání částky na účet společnosti Marplive o.z.

  6. Zůstatek na Firemním účtu nelze převést uživateli jinak než v rámci zrušení jeho účtu v aplikaci Marplive.

 

Provizní účet.

 1. Uživateli bez firemní registrace se ihned po registraci zřizuje virtuální „Provizní účet“.

 2. Provizní účet se zřizuje pro akumulaci provizních plateb za činnosti uživatele dle bodu V., těchto Obchodních podmínek (dále jen VOP).

 3. Platby jsou prováděny připsáním částky dle bodu V. těchto VOP na virtuální Provizní účet uživatele a současným odepsáním z Firemního účtu uživatele, k němuž se platba vztahuje.

 4. Uživatel má právo na vyplacení provizí ze svého Provizního účtu, od částky 250 Kč.

 5. O vyplacení provizí ze svého Provizního účtu může uživatel při splnění podmínky dle bodu 4. žádat kdykoli a provize mu budou vyplaceny na jeho bankovní účet do 48 hodin po přijetí žádosti o jejich vyplacení.

 6. Zdanění vyplacených provizí je prováděno uživatelem v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daních z příjmů.

 

 1. Databáze

 1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

 2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

 3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 

 1. Odpovědnost za škodu

 1. Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

 2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

 

 1. Změna VOP

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

 2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

 3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy, k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v „Zásadách ochrany osobních údajů“.

 

 1. Povinné informace pro spotřebitele

Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

 1. Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

 2. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@marplive.com;

 3. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

 4. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

 5. Uživateli nevznikají náklady na dodání;

 6. K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč;

 7. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

 8. Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

 9. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;

 10. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

 11. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

 12. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

 13. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

 14. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

 15. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

 1. Rozhodné právo

 1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 

 1. Elektronická evidence tržeb

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 2. Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.

 

 1. Účinnost

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha číslo 1

Provizní smlouva

Společnost

MarpLive Ltd. o.z., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09615601, zastoupená: Roman Adel Pučalík, JEDNATEL 

(dále jako „Provozovatel”)

a

uživatel internetové aplikace Marplive, který si v aplikaci vytvořil účet, jehož součástí je souhlas s touto Smlouvou a dále vyjádřil svůj souhlas s Obchodními podmínkami aplikace Marplive, jehož nedílnou součástí je dokument „Provize pro uživatele“.

(dále jako „Uživatel”)

uzavírají tuto provizní smlouvu za podmínek v ní uvedených.

 

Článek 1.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele vyplatit Uživateli za definované činnosti v prostředí aplikace Marplive provize definované touto smlouvou a dokumentem „Provize pro uživatele“, který je součástí Obchodních podmínek aplikace Marplive a jsou zveřejněny na webových stránkách aplikace Marplive.

1.2. Provize jsou vypláceny v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. - Zákon o účetnictví a Zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – Sbírka zákonů ročník 2015, částka 92, ze dne 10. 9. 2013.

 

Článek 2.

Definice provizí:

2.1. Ohodnocená prezentace firmy:

Jedná se o provizi z veškerých reklam na Hlavní stránce, uživatel, který ohodnotí reklamu dostává provizi. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

2.2. Navštívené www stránky:

Jedná se o provizi z veškerých dostupných míst, kde se uživatel Marplive může dostat na www stránky různých firem. Ať už se jedná z:

 1. Prezentace firmy na hlavní stránce:

V každé reklamě je možnost přechod na www stránky vkladatele prezentace firmy. V případě přejití na www stránky inzerenta, bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

 1. Karta služeb

Na každé kartě služeb bude možnost přechod na www stránky, za přechod na www stránky, bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

 1. Galerie

Při otevření odkazu u každé fotografie je uživateli připsána provize za navštívení karty služeb firmy, a poté přechodem na www stránky. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

 1. My Play příspěvky v profilu + stránky My Play a My Story

U každého příspěvku je možnost zobrazit web při přechodu na www stránky bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

2.3. My Story. Příspěvky

Za každý vložený příspěvek na my Story, nebo ve skupině bude uživateli vyplacena provize v případě kdy označí firmu která je registrovaná v aplikaci Marplive a má dostatečný kredit. To jest pokud se zobrazí reklamní banner u příspěvku. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora. V případě vložení do skupiny se provize dělí i se správcem skupiny.

2.4. Kampaň

Provize z kampaně bude vždy maximálně dvojnásobek vlastní aktivity uživatele v aplikaci Marplive. Uživatel musí mít pod sebou registrované uživatele a tito uživatelé musí vytvářet aktivitu v aplikaci Marplive. Pokud uživatel má málo registrovaných nebo málo aktivních uživatelů aplikace Marplive, bude mu vyplacena pouze maximální část finančních prostředků, které mu jeho registrovaní uživatelé v kampani vytvořili. Kampaň a vlastní aktivita se bude vždy nulovat k novému dni to jest večer 00:01

2.3. My Play

Každý uživatel bude mít možnost stát se influencerem, na stránce My Play může vybírat z nabídek služeb k propagaci. Jakmile vytvoří příspěvek, který mu bude schválen obchodníkem, bude příspěvek vložen na stránku My Play, profil My Play a na stránku My Story pro přátele a sledované. Za každý získaný, se mi líbí“ na všech stránkách, získává uživatel provizi. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

 

2.3.Pozvánka

Každý uživatel bude mít možnost zaslat pozvánku firmě nebo společnosti, která ještě není registrovaná v aplikaci Marplive. V případě že se firma registruje přes email, který byl zaslán uživatelem aplikace Marplive, a vloží první vklad, bude z něj uživatel, který pozvánku zaslal vyplacena provize 10 % v maximální částce 300 Kč.

2.7 Správa skupiny

Každý uživatel bude moci vytvořit jakoukoliv skupinu, nebo skupiny v aplikaci Marplive. Jako správce skupiny mu bude vyplacena provize vždy: když uživatel skupiny vloží příspěvek s bannerovou reklamou v jeho skupině, bude mu vyplacena provize 5 % z ceny za příspěvek. Další provizí bude, když uživatel ve skupině přejde na www stránky z Firmy v zájmu skupiny, také 5 % z částky navštívené www. (Pozor: uživatel bude nejdříve převeden na kartu služeb, z této akce se vyplácí také provize.

 

Článek 3.

Rozhodné právo a řešení sporů

3.1 Tato smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku, a budou vykládány v souladu s nimi.

3.2 Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.

3.3 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zaškrtnutí pole „Souhlas s provizní smlouvou“, které je součástí registrace Uživatele. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

8.2 Tato smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů:

a) zrušením účtu ze stravy Uživatele

zrušením účtu ze strany Provozovatele pro hrubé porušení Obchodních podmínek aplikace Marplive, Autorského zákona obecných etických norem spojených s užíváním aplikace Marplive